За нас

За нас

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-област Сливен

 

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Сливен /накратко РЦПППО – обл. Сливен/ е държавно специализирано обслужващо звено по чл. 50, ал. 3 за осъществяване на дейностите по чл. 50, ал. 1, т. 2, 3 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), свързани със:

  • провеждане на държавната политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование
  • организационно и методическо подпомагане на детските градини и училищата по отношение на предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците
  • квалификация на педагогическите специалисти във връзка с приобщаващото образование и допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците
  • осигуряване на ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности в случаите, уредени в ЗПУО

РЦПППО – обл. Сливен  има координираща, консултативна, образователна, диагностична и методическа функция в областта на приобщаващото образование и допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

РЦПППО – обл. Сливен  има и функции, свързани с квалификационната дейност на педагогическите специалисти в областта на приобщаващото образование и допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.

РЦПППО – обл. Сливен провежда краткосрочни модулни обучения на помощник на учителите; методически подпомагат учители и други педагогически специалисти при изготвяне на план за подкрепа на дете или ученик със специални образователни потребности, на индивидуален учебен план и индивидуални учебни програми; осъществяват методическа подкрепа на членовете на екипите за подкрепа за личностно развитие в детските градини и училищата, на специалните педагози и други педагогически специалисти от специалните училища, от центровете за специална образователна подкрепа и от центровете за подкрепа за личностното развитие във връзка с допълнителната подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности.

РЦПППО – обл. Сливен изготвя програма за квалификация на педагогическите специалисти; провеждат и организират обучения на педагогически специалисти; издават удостоверения за допълнително обучение или специализация в различни форми за повишаване на квалификацията и присъждат квалификационни кредити за проведените обучения (приложение № 14 към чл. 48, ал. 1, т. 1 на Наредба № 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти – ДВ, бр. 61 от 2019 г.).

 

Дейността на РЦПППО – обл. Сливен  е структурирана в три сектора:

  • сектор “Методическа дейност, оценка и насочване за допълнителна подкрепа за личностно развитие”
  • сектор “Ресурсно подпомагане и прилагане на терапевтични програми на деца и ученици със специални образователни потребности”
  • сектор “Административно-стопанска дейност”

Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности се определя до 15 септември със заповед на директора на институцията за всяка учебна година и работи целогодишно.

В състава на регионалния екипи се включват ресурсни учители, специални педагози, психолози, логопеди, рехабилитатори на слуха и говора, учители на деца и ученици с нарушено зрение, включително от специалните училища и от центровете за специална образователна подкрепа, ерготерапевти и други специалисти при необходимост, както и представители на регионалните управления на образованието. Ръководител на регионалния екип е представителят на регионалното управление на образованието.

Регионалният екипи за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности осъществяват дейността си в съответствие със ЗПУО и с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

РЦПППО-обл. Сливен организира дейността си, свързана с ресурсното подпомагане и прилагането на терапевтични програми на деца и ученици със специални образователни потребности, чрез ресурсни учители, психолози, логопеди, рехабилитатори на слуха и говора, учители на деца и ученици с нарушено зрение и други специалисти след заявка и договаряне с директорите на детски градини и училища в областта.

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование се намира в гр. Сливен, ул. „Великокняжевска“ № 29. E-mail: info-2000159@edu.mon.bg

Структура

Педагогически и непедагогически състав

Регионален екип – първи сектор

Ресурсно подпомагане – втори сектор

Адрес

Гр. Сливен
ул. “Великокняжевска” № 29