Наредби

НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ – 27.10.2020г.

НАРЕДБА № 4 от 20.04.2017г. ЗА НОРМИРАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА

НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016Г. ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

НАРЕДБА № 11 от 01.11.2016г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ

НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016г. ЗА ИНФОРМАЦИЯТА НА ДОКУМЕНТИТЕ В ПУО

НАРЕДБА № 9 от 19.08.2016г. ЗА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПУО

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

АРХИВНИ ДОКУМЕНТИ

НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Наредба № 8 за информацията и документите за системата на предучилищното и училищно образование – 15.06.2018г.

 Наредба за приобщаващото образование

 НАРЕДБА ЗА ФИНАНСИРАНЕТО НА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2017 Г. ЗА НОРМИРАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА (ДВ, БР. 34 ОТ 2017 Г.)

 НАРЕДБА № 10 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 Наредба № 1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортни разходи

 Наредба №4 от 20.04.2017 за „Нормиране и заплащане на труда“

nrdb1_транспорт_16.012017 (1)

nrdb_качество_2016

nrdb_пътуване_2016

nrdb_8_23.082016_документи

наредба приобщаващо образование_11.11.2016 (4)

наредба квалификация учител (1)

наредба_12_01.09.2016_проф развитие учители (1)

наредба_9_19.08.2016_институции в образованието (1)

наредба_11_01.09.2016_оценяване (1)

наредба_5_2016_предучилищо обр (2)