Обучение на тема „Управление на класната стая в условията на приобщаваща среда“

На 21 ноември – 22 ноември 2018 година се проведе обучение на тема „Управление на класната стая в условията на приобщаваща среда“.

Основното послание към членовете на екипите за подкрепа за личностно развитие е, че учителят е лидер в управлението на  подкрепата на всички ученици, независимо дали са на обща или на допълнителна подкрепа.

Той управлява този процес чрез адаптирани уроци, чрез въвеждане на ниско и високотехнологични средства, диференцирания подход в обучението и социализацията към децата и учениците и осигурява възможности за участие както в учебния процес, така и в извънкласните и извънучилищни форми на изява.

Учителят, заедно с членовете на екипа за подкрепа за личностно развитие, чрез планиране, организиране и структуриране на дейностите подкрепят личностното развитие и професионалното ориентиране на децата в паралелката и в самата детска градина или училище. Като не забравяме, че ролята на Регионалните центрове е да подкрепят неговата дейност, да планират обучения, квалификации, методическа подкрепа, супервизии, работа с родители и кариерно развитие на учениците, с проучване и анализ на потребностите при децата със специални образователни потребности и в помощ на учителя.