Педагогически и непедагогически състав

 Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Сливен

Учебна 2022/ 2023 година

Директор

Юлия Стефанова

Заместник – директор по учебната дейност

д-р Ася Костова – специален педагог, сектор „Ресурсно подпомагане и прилагане на терапевтични програми на деца и ученици със специални образователни потребности“

Силвия Петрова – психолог, сектор “ Методическа дейност, оценка и насочване за допълнителна подкрепа за личностно развитие“

Ресурсни учители

д-р Ася Костова – старши учител

Боряна Бояджиева  – старши учител

Божидар Стойков – учител

Валентина Георгиева – учител

Весела Кацарова – учител

Веселина Панайотова – учител

Галина Николова – учител, слухово-речеви рехабилитатор

Детелина Русева – учител

Димитрина Маркова – учител

Димчо Марков – старпи учител

Елена Григорова – учител

Емилия Гандева – учител

Зийнеб Ахмедова – учител

Илияна Василева – учител

Мехрибан Алиева – Кърсалиева – учител

Надка Шалаверова – учител

Нина Кавърджикова – Стратиева – Стратиевва – учител

Павлина Иванова – старши учител, ресурсен /педагог зрително затруднени/

Теодосия Костова – старши учител

Юлия Стефанова – старши учител

Психолози

Силвия Петрова

Петя Георгиева

Ралица Станева

Стойко Бурлаков

Логопеди

Иванка Кираджиева

Мария Кирова

Стефка Николова

Сектор „Административно – стопанска дейност“

Главен счетоводител

Даниела Стойчева

Касиер

Светлана Пенчева

Шофьор, домакин

Никола Николов

Хигиенист

Елка Трифонова