Педагогически и непедагогически състав

 Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Сливен

Учебна 2023/ 2024 година

Директор

Юлия Стефанова

Заместник – директор по учебната дейност

д-р Ася Костова – специален педагог, сектор „Ресурсно подпомагане и прилагане на терапевтични програми на деца и ученици със специални образователни потребности“

Силвия Петрова – психолог, сектор “ Методическа дейност, оценка и насочване за допълнителна подкрепа за личностно развитие“

Ресурсни учители

д-р Ася Костова – старши учител, ресурсен

Боряна Бояджиева  – старши учител, ресурсен

Божидар Стойков – учител, ресурсен

Валентина Георгиева – учител, ресурсен

Весела Кацарова – учител, ресурсен

Весела Динева – учител, ресурсен

Симона Събева – учител, ресурсен

Димитрина Маркова – учител, ресурсен

Димчо Марков – старши учител, ресурсен

Димитър Козаров – учител, ресурсен

Елена Григорова – учител, ресурсен

Емилия Гандева – учител, ресурсен

Елка Андреева – учител, ресурсен

Илияна Василева – учител, ресурсен

Илко Илиев – учител, ресурсен

Любен Филипов – учител, ресурсен

Мехрибан Алиева – Кърсалиева – учител, ресурсен

Марина Атанасова – учител, ресурсен

Надка Шалаверова – учител, ресурсен

Нина Кавърджикова – Стратиева – учител, ресурсен

Павлина Иванова – старши учител на деца с нарушено зрение

Цветана Личева – учител, ресурсен

Теодосия Костова – старши учител, ресурсен

Юлия Стефанова – старши учител, ресурсен

Психолози

Силвия Петрова

Петя Георгиева

Ралица Станева

Стойко Бурлаков

Логопеди

Галина Николова

Мария Кирова

Сектор „Административно – стопанска дейност“

Главен счетоводител

Даниела Стойчева

Касиер

Светлана Пенчева

Шофьор, домакин

Никола Николов

Хигиенист

Елка Трифонова