Педагогически специалисти

 РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ОБЛАСТ СЛИВЕН

УЧЕБНА 2020/ 2021 ГОДИНА

ДИРЕКТОР

Юлия Стефанова

ЗАМЕСТНИК – ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

д-р Ася Костова – специален педагог, сектор “Ресурсно подпомагане и прилагане на терапевтични програми на деца и ученици със специални образователни потребности”

Силвия Петрова – психолог, сектор ” Методическа дейност, оценка и насочване за допълнителна подкрепа за личностно развитие”

РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ

Мехрибан Алиева

Пламена Петрова

Димчо Марков

Елена Григорова

Стефка Николова

Нина Кавърджикова

Димитрина Маркова

Боряна Бояджиева

Ася Костова

Юлия Стефанова

Валентина Георгиева

Емилия Гандева

Теодосия Костова

Детелина Русева

Цветелина Илиева

Весела Кацарова

Божидар Стойков

ПСИХОЛОЗИ

Силвия Петрова

Петя Георгиева

Ралица Станева

Стойко Бурлаков

ЛОГОПЕДИ

Иванка Добрева

Мария Кирова

Христиана Ненова

ПЕДАГОГ ЗРИТЕЛНО ЗАТРУДНЕНИ

Павлина Иванова

РЕХАБИЛИТАТОР НА СЛУХА И ГОВОРА

Галина Стоянова

Сектор “Административно – стопанска дейност”

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Даниела Стойчева

ЗАС, КАСИЕР

Светлана Пенчева

ШОФЬОР, ДОМАКИН

Никола Николов