Педагогически специалисти

 РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ОБЛАСТ СЛИВЕН

ДИРЕКТОР

Юлия Стефанова

ЗАМЕСТНИК – ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

д-р Ася Костова – специален педагог, сектор “Ресурсно подпомагане и прилагане на терапевтични програми на деца и ученици със специални образователни потребности”

Силвия Петрова – психолог, сектор ” Методическа дейност, оценка и насочване за допълнителна подкрепа за личностно развитие”

РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ

Мехрибан Алиева

Пламена Петрова

Димчо Марков

Елена Григорова

Стефка Николова

Нина Кавърджикова

Елени Барбари

Красимира Златева

Радка Гочева

Нуша Данабашева

Димитрина Маркова

Боряна Бояджиева

Ася Костова

Юлия Стефанова

ПСИХОЛОЗИ

Силвия Петрова

Петя Георгиева

Дарина Иванова

Мариета Кардашлиева

Ралица Станева

ЛОГОПЕДИ

Мария Господинова

Иванка Добрева

Мария Хътова

Весела Назар

ПЕДАГОГ ЗРИТЕЛНО ЗАТРУДНЕНИ

Павлина Иванова

РЕХАБИЛИТАТОР НА СЛУХА И ГОВОРА

Галина Стоянова

Сектор “Административно – стопанска дейност”

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Даниела Стойчева

ЗАС, КАСИЕР

Емилия Памукова

ШОФЬОР, ДОМАКИН

Никола Николов