Регионален екип – Първи сектор „Методическа дейност, оценка и насочване за допълнителна подкрепа за личностно развитие“

СЕКТОР : “ МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ОЦЕНКА И НАСОЧВАНЕ  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ“

РЕГИОНАЛЕН ЕКИП – ПРАВИЛА

СЪСТАВ НА РЕГИОНАЛНИЯ ЕКИП ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/ 2023 ГОДИНА

РЪКОВОДИТЕЛ: ИЛОНКА ТОЛЕВАГОСПОДИНОВА – старши експерт по приобщаващото образование в РУО – Сливен

ЧЛЕНОВЕ:  Сливия Петрова -ЗДУД, сектор, „Методическа дейност, оценка и насочване за допълнителна подкрепа за личностно развитие“

  1. Боряна Бояджиева – старши учител, ресурсен

2. д-р Ася Костова – старши учител, ресурсен, доктор пшо „Специална педагогика“

3.Петя Георгиева – психолог

4. Стойко Бурлаков – психолог

5. Стефка Николова – логопед

6. Мария Кирова – логопед

При необходимост, в дейностите на Регионалния екип участват:

1. Павлина Иванов – старши учител на деца и ученици с нарушено зрение

2. Галина Николова – рехабилитатор на слуха и говора

Първи мобилен екип:

д-р Ася Костова

Петя Георгиева

Мария Кирова

Втори мобилен екип

Боряна Бояджиева

Стойко Бурлаков

Стефка Николова

ДОКУМЕНТИ, КОИТО ПОСТЪПВАТ В РЕГИОНАЛНИЯ ЕКИП ПО:

чл. 135 от Наредбата за приобщаващо образование:

 wordЗАЯЛЕНИЕ НА ДИРЕКТОР НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ОЦЕНКА

pdf – ДЕКЛАРАЦИЯ-ЗА-ЛИЧНИ-ДАННИ-НА-РОДИТЕЛИ-НА-ДЕЦА-И-УЧЕНИЦИ

wordЗАЯВЛЕНИЕ НА РОДИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА

wordПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ЕКИПА ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ, ИЗВЪРШИЛ ОЦЕНКАТА

чл. 136 от Наредбата за приобщаващо образование

wordЗАЯВЛЕНИЕ ОТ ДИРЕКТОРА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ДОПЪЛВАЩ ЧЛЕН НА ЕКИПА, ИЗВЪРШВАЩ ОЦЕНКАТА

wordЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА ОТ РЕПЛРДУСОП

чл. 138 от Наредбата за приобщаващо образование

НАСОЧВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ КЪМ СПЕЦИАЛНИТЕ УЧИЛИЩА

word – ВАЖНО!

word – ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА НАСОЧВАНЕ В СПЕЦИАЛНИТЕ УЧИЛИЩА

чл. 139 от Наредбата за приобщаващо образование

ОТЛАГАНЕ НА ДЕЦА ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПЪРВИ КЛАС

wordПРОЦЕДУРА ЗА ОТПЛАГАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ В ПЪРВИ КЛАС НА ДЕЦА

wordЗАЯВЛЕНИЕ ОТ РОДИТЕЛ ЗА ОТЛАГАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПЪРВИ КЛАС

чл. 145, ал.1 и чл. 185, ал.3 от Наредбата за приобщаващо образование

НАСОЧВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В ЦЕНТРОВЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА

word – ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА НАСОЧВАНЕ В ЦСОП
wordПРОЦЕДУРА ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ЦСОП

чл.10, т.3 от Правилника за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

МЕТОДИЧЕСКА ПОДКРЕПА

word – ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА МЕТОДИЧЕСКА ПОДКРЕПА

word – МЕТОДИЧЕСКА ПОДКРЕПА

КАРТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ

word – Карта-за-оценка-на-индивидуалните-потребности-на-дете-или-ученик-втори-вариант

word – Карта-за-оценка-на-индивидуалните-потребностина-дете-или-ученик-първи-вариант

word – насоки-за-първи-вариант

word – ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ЕПЛР

ВАЖНО!  Съгласно чл. 78, ал. 3 от Наредбата за приобщаващо образование – „Картата за оценка е неразделна част от личното образователно дело на детето или ученика в националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО) и се предава заедно с останалите негови документи при прехода му от една институция в друга в системата на предучилищното и училищното образование“. Неразделна част от личното образователно дело е и Планът за подкрепа.

Копие от Индивидуалната учебна програма и Планът за подкрепа може да се предоставят при поискване от родителя.