Регионален екип – Първи сектор „Методическа дейност, оценка и насочване за допълнителна подкрепа за личностно развитие“

СЕКТОР : “ МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ОЦЕНКА И НАСОЧВАНЕ  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ“

РЕГИОНАЛЕН ЕКИП – ПРАВИЛА

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПРЕДОСТАВЯМЕ ВИ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С НАСОКИТЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА КАРТАТА ЗА ФУНКЦИОНАЛНА ОЦЕНКА НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ И С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ИЗГОТВЕНА ОТ РЦПППО – СОФИЯ ГРАД И МОН

pdf – НАСОКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА КАРТАТА ЗА ФУНКЦИОНАЛНА ОЦЕНКА

ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ ПОПЪЛВАТ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ СЪГЛАСНО НАСОКИТЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА КАРТАТА, РАЗРАБОТЕНА ПО ICF/МКФУЗ/ ОТ РЦПППО – СОФИЯ – ГРАД

word – ВЪПРОСНИК КЪМ РОДИТЕЛЯ

word – ВЪПРОСНИК КЪМ УЧИТЕЛЯ

word – ЛИСТ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО НАБЛЮДЕНИЕ

wordКАРТА ЗА ФУНКЦИОНАЛНА ОЦЕНКА-№-1

word – ПЪЛНА КАРТА ЗА ФУНКЦИОНАЛНА ОЦЕНКА №2

ПЛАН ЗА ПОДКРЕПА

ДОКУМЕНТИ, КОИТО ПОСТЪПВАТ В РЕГИОНАЛНИЯ ЕКИП ПО:

чл. 135 от Наредбата за приобщаващо образование:

 wordЗАЯВЛЕНИЕ НА ДИРЕКТОР НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ОЦЕНКА

pdf – ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИЧНИ ДАННИ НА РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ

wordЗАЯВЛЕНИЕ НА РОДИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА

wordПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ЕКИПА ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ, ИЗВЪРШИЛ ОЦЕНКАТА

чл. 136 от Наредбата за приобщаващо образование

wordЗАЯВЛЕНИЕ ОТ ДИРЕКТОРА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ДОПЪЛВАЩ ЧЛЕН НА ЕКИПА, ИЗВЪРШВАЩ ОЦЕНКАТА

wordЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА ОТ РЕПЛРДУСОП

чл. 138 от Наредбата за приобщаващо образование

НАСОЧВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ КЪМ СПЕЦИАЛНИТЕ УЧИЛИЩА

word – ВАЖНО!

word – ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА НАСОЧВАНЕ В СПЕЦИАЛНИТЕ УЧИЛИЩА

чл. 139 от Наредбата за приобщаващо образование

ОТЛАГАНЕ НА ДЕЦА ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПЪРВИ КЛАС

wordПРОЦЕДУРА ЗА ОТЛАГАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ В ПЪРВИ КЛАС

wordЗАЯВЛЕНИЕ ОТ РОДИТЕЛ ЗА ОТЛАГАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ В ПЪРВИ КЛАС

чл. 145, ал.1 и чл. 185, ал.3 от Наредбата за приобщаващо образование

НАСОЧВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В ЦЕНТРОВЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА

word – ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА НАСОЧВАНЕ В ЦСОП
wordПРОЦЕДУРА ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ЦСОП

чл.10, т.3 от Правилника за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

МЕТОДИЧЕСКА ПОДКРЕПА

word – ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА МЕТОДИЧЕСКА ПОДКРЕПА

word – МЕТОДИЧЕСКА ПОДКРЕПА

word ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ЕПЛР 

Български жестов език

Речник на българския жестов език

ВАЖНО!  Съгласно чл. 78, ал. 3 от Наредбата за приобщаващо образование – „Картата за оценка е неразделна част от личното образователно дело на детето или ученика в националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО) и се предава заедно с останалите негови документи при прехода му от една институция в друга в системата на предучилищното и училищното образование“. Неразделна част от личното образователно дело е и Планът за подкрепа.

Копие от Индивидуалната учебна програма и Планът за подкрепа може да се предоставят при поискване от родителя.