Педагогически и непедагогически състав

 РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ОБЛАСТ СЛИВЕН

УЧЕБНА 2021/ 2022 ГОДИНА

ДИРЕКТОР

Юлия Стефанова

ЗАМЕСТНИК – ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

д-р Ася Костова – специален педагог, сектор “Ресурсно подпомагане и прилагане на терапевтични програми на деца и ученици със специални образователни потребности”

Силвия Петрова – психолог, сектор ” Методическа дейност, оценка и насочване за допълнителна подкрепа за личностно развитие”

РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ

д-р Ася Костова

Боряна Бояджиева  – старши учител

Божидар Стойков – учител

Валентина Георгиева – учител

Весела Кацарова – учител

Галина Стоянова – учител, слухово-речеви рехабилитатор

Детелина Русева – учител

Димитрина Маркова – учител

Димчо Марков – старпи учител

Елена Григорова – учител

Емилия Гандева – учител

Мехрибан Алиева – учител

Нина Кавърджикова – Стратиевва – учител

Павлина Иванова – старши учител, ресурсен /педагог зрително затруднени/

Пламена Петрова – учител

Стефка Николова – учител

Теодосия Костова – старпи учител

Юлия Стефанова

Надка Шалаверова

ПСИХОЛОЗИ

Силвия Петрова

Петя Георгиева

Ралица Станева

Стойко Бурлаков

ЛОГОПЕДИ

Иванка Добрева

Мария Кирова

незаета щатна бройка

Сектор “Административно – стопанска дейност”

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Даниела Стойчева

ЗАС, КАСИЕР

Светлана Пенчева

ШОФЬОР, ДОМАКИН

Никола Николов

ХИГИЕНИСТ

Снежана Иванова