РЕГИОНАЛЕН ЕКИП – ПЪРВИ СЕКТОР

СЕКТОР : ” МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ОЦЕНКА И НАСОЧВАНЕ  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ”

РЕГИОНАЛЕН ЕКИП – ПРАВИЛА

СЪСТАВ НА РЕГИОНАЛНИЯ ЕКИП ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/ 2021 ГОДИНА

РЪКОВОДИТЕЛ: ИЛОНКА ТОЛЕВА – старши експерт по приобщаващото образование в РУО – Сливен

ЧЛЕНОВЕ: 1. д-р Ася Костова – ЗДУД, сектор: “Ресурсно подпомагане и прилагане на терапевтични програми на  деца и ученици със специални образователни потребности”

                    2. Боряна Бояджиева – старши учител, ресурсен

                    3. Силвия Петрова – ЗДУД , сектор: “Методическа дейност, оценка и насочване за допълнителна подкрепа за личностно развитие”, психолог

                    4. Стойко Бурлаков – психолог

                   5. Иванка Кираджиева – логопед

                    6. Мария Кирова – логопед

При необходимост, в дейностите на Регионалния екип участват:

                  1. Павлина Иванов – старши учител на деца и ученици с нарушено зрение

                  2. Галина Стоянова – рехабилитатор на слуха и говора

ДОКУМЕНТИ, КОИТО ПОСТЪПВАТ В РЕГИОНАЛНИЯ ЕКИП ПО:

чл. 135 от Наредбата за приобщаващо образование:

 word – заявление по чл. 135 от НПО 

  pdf – ДЕКЛАРАЦИЯ-ЗА-ЛИЧНИ-ДАННИ-НА-РОДИТЕЛИ-НА-ДЕЦА-И-УЧЕНИЦИ

  word – ЗАЯВЛЕНИЕ-НА-РОДИТЕЛ /копие/

  word – ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 73 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

чл. 136 от Наредбата за приобщаващо образование

word – ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПЪЛВАЩ ЧЛЕН НА ЕПЛР

 word – ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОЦЕНКА ОТ РЕГИОНАЛНИЯ ЕКИП

чл. 138 от Наредбата за приобщаващо образование

НАСОЧВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ КЪМ СПЕЦИАЛНИТЕ УЧИЛИЩА

word – ВАЖНО!

word – ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА НАСОЧВАНЕ В СПЕЦИАЛНИТЕ УЧИЛИЩА

чл. 139 от Наредбата за приобщаващо образование

ОТЛАГАНЕ НА ДЕЦА ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПЪРВИ КЛАС

word – ПРОЦЕДУРА-ЗА-ОТЛАГАНЕ-ОТ-I-КЛАС

word – ЗАЯВЛЕНИЕ-ЗА-ОТЛАГАНЕ-ОТ-ПЪРВИ-КЛАС 

чл. 145, ал.1 и чл. 185, ал.3 от Наредбата за приобщаващо образование

НАСОЧВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В ЦЕНТРОВЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА

word – ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА НАСОЧВАНЕ В ЦСОП
word – ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ В ЦСОП

чл.10, т.3 от Правилника за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

МЕТОДИЧЕСКА ПОДКРЕПА

word – ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА МЕТОДИЧЕСКА ПОДКРЕПА

word – МЕТОДИЧЕСКА ПОДКРЕПА

КАРТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ

word – Карта-за-оценка-на-индивидуалните-потребности-на-дете-или-ученик-втори-вариант

word – Карта-за-оценка-на-индивидуалните-потребностина-дете-или-ученик-първи-вариант

word – насоки-за-първи-вариант

word – ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ЕПЛР

ВАЖНО!  Съгласно чл. 78, ал. 3 от Наредбата за приобщаващо образование – “Картата за оценка е неразделна част от личното образователно дело на детето или ученика в националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО) и се предава заедно с останалите негови документи при прехода му от една институция в друга в системата на предучилищното и училищното образование”.