07.11.2018 г.

На 07 и 08 ноември 2018 година, в залата на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование ще се проведе методическа подкрепа на Екипите за подкрепа за личностно развитие от професионални и профилирани гимназии, както и от средни училища, в които се обучават ученици след завършен седми клас, с удостоверение за завършен клас. Организатори на инициативата са Регионално управление на образованието – Сливен и РЦПППО – област Сливен.